+358 (0) 40 5544 380 info@spear.fi

SPEAR INNOVATIONS OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Spear Innovations Oy Ltd (Spear) ja Asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Nämä toimitusehdot ovat voimassa 01.01.2020 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat aiemmat yleiset sopimusehdot. Spear pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. Toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Spearin tai sen jälleenmyyjien Asiakkaalle toimittamiin tuotteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin. Mikäli Spear Innovations Oy:n yleisissä sopimusehdoissa tai kauppasopimuksessa ei ole muuta mainittu tai sovittu, noudatetaan siltä osin aina IT2018 sopimusehtoja.

TARJOUS

Spearin tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena, ellei toisin erikseen sovita.

HINNAT

Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassa olevia verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Spearista riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluonteiset maksut sekä yli 3 %:n valuuttakurssien tai raaka-aineiden hintojen korotukset Spearilla on oikeus lisätä omiin hintoihinsa välittömästi hinnanmuutosperusteen tultua voimaan. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

TOIMITUSEHDOT

Exworks Espoo (Incoterms 2020)

REFERENSSIASIAKKUUS

Spearillä on oikeus mainita Asiakkaan nimi referenssilistauksessa, mikäli Asiakas ei tätä erikseen kiellä. Muista referenssiasiakkuuteen liittyvistä asioista sovitaan tapauskohtaisesti referenssiohjelman mukaisesti.

OHJELMARÄÄTÄLÖINNIT

Ohjelmaräätälöinneillä tarkoitetaan Spearin, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemiä erillisiä ohjelmia, liittymiä, raportteja tai tietomalleja. Ratkaisu, ohjelmisto ja mahdolliset räätälöinnit toimitetaan siinä laajuudessa kuin toimitussopimuksessa, erillisissä määrittelydokumenteissa tai yhteisesti hyväksytyissä muutosdokumenteissa on sovittu. Muita kuin erikseen sovittuja määrittelyjä tai muutoksia ohjelmistoon ei toteuteta tarjottuun hintaan, eikä perusylläpitopalvelu ei kata mahdollisia toteutettuja räätälöintejä. Mikäli uusi mahdollinen uusi versiopäivitys vaatii räätälöintien muokkausta, on tämä työ erikseen veloitettavaa.

JULKAISUJÄRJESTELMÄ

Spear tarvittaessa julkaisee ratkaisuihinsa liittyvistä ohjelmistoista uusia versioita jatkuvana julkaisuna.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Asiantuntijapalveluiden veloituksissa noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa. Matka-, majoitus ja kulukorvaukset veloitetaan toteutuneen mukaan palveluhinnastoon perustuen. Mikäli Asiakas peruuttaa sovitun asiantuntijatyön ajankohdan myöhemmin kuin 5 arkipäivää ennen vahvistettua ajankohtaa, Toimittaja veloittaa peruutuskuluna 50% kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston hinnoista. Minimiveloitus päivähintojen osalta on ½ päivää ja tuntihintojen osalta 1 tunti.

YLLÄPITOPALVELU

Ylläpitopalvelu sisältää ohjelmiston kehityksen, lakisääteiset muutokset sekä ohjelmistoon liittyvät tukipalvelut Asiakkaan palveluluokan mukaisesti. Asiakkaan omaksi hankkimissa ohjelmalisensseissä ylläpitopalvelu on voimassa, mikäli Asiakas ei sitä erikseen kirjallisesti irtisano ja aktivoi pois. Mikäli ylläpito ei ole voimassa, ei Spear Innovations Oy vastaa ohjelmiston päivittämisestä.

VAKUUDET JA OIKEUS OLLA TOIMITTAMATTA

Spear Innovations pidättää oikeuden olla toimittamatta tuotteita tai palvelua, jos Asiakas ei ole maksanut sovittua ennakkomaksua tai erääntyneitä Spearin asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan.

TOIMITUSAIKA

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, joka seuraavista on myöhäisin: a) sopimuksen voimaantulopäivästä, b) sovitun ennakkomaksun antamisesta tai c) jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on toimitettu Spearille.

MUUTOKSET TOIMITUKSEN SISÄLTÖÖN TAI TOIMITUSAIKAAN

Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön on esitettävä Spearille kirjallisesti ja sitten sovittava asiakkaan ja Spearin välillä niiden vaikutuksesta hintaan ja toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin.

MAKSUEHTO, VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on neljätoista (14) päivää netto laskutuspäivästä. Huomautusaika on kahdeksan (8) päivää. Mikäli lasku on virheellinen, on siitä ilmoitettava huomautusajan sisällä Spearille. Mikäli Asiakas laiminlyö maksunsa Spearille, on kyseessä olennainen sopimusrikkomus. Sopimuksen purkamisen lisäksi tai sen sijaan Spearillä on oikeus teknisesti estää ohjelmiston käyttö ja keskeyttää palvelut, mikäli maksut ovat myöhässä huomautuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta, eikä laskusta ole kirjallisesti ja perustellusti reklamoitu huomautusajan puitteissa.  Maksun viivästyessä Spearilla on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Spearilla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä mahdolliset perintäkulut.

TUOTTEEN TARKASTAMISVELVOLLISUUS

Asiakkaan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen. Mikäli Asiakas havaitsee toimituksessa tai tuotteessa virheen, on hänen reklamoitava siitä Spearille kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa toimituksesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua.

TAKUU / TUOTTEET

Toimitetuille tuotteille myönnetään valmistajan myöntämä takuu. Takuu alkaa tuotteen toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Takuu ei kata normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä Spearille kirjallisesti takuuaikana.

TAKUU / PALVELUT

Spearin velvollisuus on suorittaa asiakkaan tilaama palvelu ammattimaisesti, tietoturvallisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella edellyttäen, että Asiakas on ilmoittanut kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä sovitun palvelun suorittamiseen. Spear Innovations saa käyttää palvelun suorittamiseen alihankkijoita.

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

SPEARIN TAI ASIAKKAAN VIIVÄSTYS

Spearin tai asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, jos tuotteen / palvelun toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys.

PALAUTUKSET

Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa ilman erillistä sopimusta.

TIEDON KÄSITTELYSOPIMUS (DPA)

Sopimus tiedon käsittelystä (DPA) on liite Spearin toimitusehtoihin. Tämä sopimus tulee voimaan, kun rekisterinpitäjä tai tämän edustaja, toimittaa henkilötietoaineiston toimittajalle.

VASTUUNRAJOITUS

Spear Innovations ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle muita kuin näissä toimitusehdoissa todetut asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. Spear Innovations ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja.

YLIVOIMAINEN ESTE

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Spear Innovations ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Spearilla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este tai epäsuhta on poistunut. Esteestä ja sen päättymisestä Spearin on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Spearin ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.